Kampania edukacyjna Ministerstwa Zdrowia – M 45+

Ministerstwo Zdrowia rozpocz??o wdra?anie programu edukacyjnego M45+. Kampania skierowana do m??czyzn powy?ej 45. roku ?ycia dotyczy profilaktyki nowotworów uk?adu moczowo–p?ciowego, (prostaty, nerki i  p?cherza moczowego). Partnerem projektu jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Sk?odowskiej–Curie. Kampania jest wspó?finansowana ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Dane epidemiologiczne wskazuj?, ?e schorzenia uk?adu moczowo-p?ciowego s? istotnym problemem spo?ecznym. Populacja m??czyzn w wieku 45+ liczy ponad 6,9 mln osób. W 2008 roku na nowotwory uk?adu moczowo-p?ciowego  zachorowa?o 15276 m??czyzn, co stanowi?o 23% wszystkich nowych przypadków zachorowa?. Ponad 1/3 tych zachorowa? wyst?pi?a u m??czyzn wcze?nie tj. w  wieku 45-64 lat. Badania wykazuj? tendencj? wzrostow? zachorowalno?ci i umieralno?ci na nowotwory z?o?liwe uk?adu moczowo-p?ciowego. Wed?ug danych wykrywalno?? nowotworów, w tym nowotworów uk?adu moczowo-p?ciowego nast?puje w zaawansowanym stadium choroby, co zmniejsza szans? na wyleczenie. „Znajomo?? czynników zwi?kszaj?cych zagro?enie nowotworami urologicznymi oraz ?wiadomo?? wczesnych objawów tych chorób w populacji aktywnych zawodowo m??czyzn nie jest zbyt wysoka, co potwierdzi?y badania ?wiadomo?ciowe przeprowadzone w ramach programu M45+. Mamy zatem wiele do zrobienia w zakresie edukacji spo?ecznej.” – zauwa?a dr Iwona Skoneczna, onkolog z COI.

„W opinii wielu m??czyzn dbanie o swoje zdrowie i poddawanie si? badaniom zw?aszcza urologicznym jest kr?puj?ce, chcemy, aby Panowie zrozumieli i uwierzyli, ?e profilaktyka wzmacnia m?sko??. Wa?nym elementem edukacji onkologicznej jest atmosfera i forma, w jakiej przekazywane s? informacje. Nie chodzi o to, aby kogokolwiek straszy?, poucza? lub moralizowa?, lecz o ?yczliw? rozmow? wskazuj?c? ró?ne drogi do dbania o swoje zdrowie i ?ycie. Dlatego ka?de ze spotka? edukacyjnych zarówno dla m??czyzn, jak i lekarzy zaopatrzone jest w modu? psychoonkologiczny.” – mówi mgr Mariola Kosowicz, Kierownik Zak?adu Psychoonkologii COI.” 

Kampania zainicjowana przez Ministerstwo Zdrowia i Centrum Onkologii Instytut im. Marii Sk?odowskiej- Curie w Warszawie ma na celu popraw? stanu wiedzy oraz podniesienie ?wiadomo?ci spo?ecznej dotycz?cej znaczenia profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych uk?adu moczowo-p?ciowego u m??czyzn. Wdro?enie programu profilaktycznego ukierunkowane jest w szczególno?ci na pracowników wykonuj?cych zawody o podwy?szonym prawdopodobie?stwie zachorowania na te choroby – osoby zatrudnione w przemy?le: metalurgicznym, koksowniczym, hutniczym, gumowym, chemicznym oraz paliwowo-energetycznym.  Zgodnie z za?o?eniem projektu zostan? przeprowadzone szkolenia dla lekarzy, w ramach których planowane jest przeszkolenie 6 000 specjalistów podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny pracy i urologów w zakresie przyczyn zachorowalno?ci, objawów, zwi?zków przyczynowo-skutkowych z czynnikami zawodowymi oraz nowoczesnych metod leczenia. Równolegle prowadzone s? spotkania edukacyjne dla m??czyzn powy?ej 45. roku pracuj?cych w zawodach o podwy?szonym stopniu ryzyka. Od dnia 1 lipca realizowana jest kampania spo?eczna obejmuj?ca emisj? spotów reklamowych w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, radiowych oraz reklamy prasowe. W Dniu Ojca uruchomiony zosta? profil kampanii na Facebook’u – Zadbaj o swojego tat?. Program kampanii przewiduje równie? dzia?ania edukacyjne i informacyjne skierowane do mediów. 

„Kampania M45+ to pierwszy tego typu projekt skierowany do m??czyzn maj?cy na celu podniesienie ?wiadomo?ci ryzyka zachorowania na nowotwory uk?adu moczowo- p?ciowego, a w efekcie prowadz?cy do ograniczenia zachorowalno?ci i umieralno?ci z powodu tych chorób. Zale?y nam na sk?onieniu m??czyzn do zainteresowania si? swoim zdrowiem i stylem ?ycia – mówi Pani Anna Kami?ska, Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w  Ministerstwie Zdrowia. 

Authors

Related posts

Top